FRANKLIN, Benjamin


[Lettera di Giovanni Ansaldo]. In: Politica e storia: polemica sul Manifesto. (A. 1, n. 3, 1922)

Politica e Tori (variazioni su una gita in Spagna). (A. 2, n. 30, 1923)

L'ingegnere Rossetti. (A. 3, n. 10, 1924)

Pamphlet des Pamphlets. (A. 3, n. 29, 1924)

Ford. (A. 4, n. 10, 1925)