POTENZA


Delizie indigene. In: Esperienza liberale. (A. 1, n. 1, 1922)

I braccianti rurali in Basilicata. (A. 1, n. 13, 1922)

Scuole basilicatesi. (A. 2, n. 4, 1923)

Perché soffre la Basilicata. In: La vita regionale. (A. 3, n. 38, 1924)

La politica vista dal Sud. 2. (A. 4, n. 34, 1925)