CAPEFIGUE, Jean Baptiste
Honoré Raymond


I colloqui di Metternich. (A. 2, n. 17, 1923)