NORIMBERGA


Il nuovo Reichstag Tedesco. (A. 3, n. 21, 1924)